Pariteni.bg - лични финанси и икономически новини от България и света.

Новини от бизнеса и икономиката. Калкулатори, лични и семейни финанси. Данъци, застраховки, кредитиране. Имоти. Валутна информация и банкови продукти.

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от  „Нет Инфо” ЕАД информационни услуги и ресурси посредством уебсайта и мобилното приложение, PARITENI.BG, („Общите условия”) и урежда отношенията между  „Нет Инфо” АД и всеки един от потребителите на достъпните през посочените уебсайт и мобилно приложение информационни услуги и ресурси.

 

І. ДЕФИНИЦИИ

 

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. „Уебсайта/ът ” е уебсайтът PARITENI.BG, собственост на „Нет Инфо” ЕАД, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия. (За леснота и изчерпателност, при използване на термина „Уебсайта“ ще се има предвид и мобилното приложение.)

1.2.  „Нет Инфо” ЕАД (наричано по-долу  Нет Инфо) e търговското дружество, вписано в Търговския регистър под ЕИК 202632567, със седалище и адрес на управление и кореспонденция: гр. София, ул. „Христофор Колумб” № 41 ет. 3, тел. (+359 2) 960 31 00, факс (+ 359 2) 963 41 79, e-mail: info@netinfocompany.bg, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с номер по ЗДДС: BG202632567, предоставящо посредством администрираните от него уебсайтове информационните ресурси и услуги, предмет на настоящия договор.

1.3. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните през Уебсайта информационни услуги и ресурси.

1.4. „Потребителско съдържание” е всеки текст, файл, изображение, адрес на Интернет страница или друг материал, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на Нет Инфо, включително, но не само, посредством публикуване на коментари и мнения относно информационни ресурси, разположени на Уебсайта  и/или съдържание в потребителския си профил, с оглед те да бъдат достъпни чрез съответния Уебсайт за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.

1.5. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.6. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

1.7. „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, Електронни препратки или други материали и ресурси.

1.8. „Интернет страница” е част от Уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.9. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.10. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.11. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.12. IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър или друго устройство, Интернет страница или ресурс на ПОТРЕБИТЕЛЯ, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.13. RSS (Really Simple Syndication) – XML език, който се използва за споделяне и обмен на информация между уебсайтове посредством заглавия или кратки обзори на съдържанието и връзка, водеща до първоначалния източник на информация.

 

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

2.1.  Нет Инфо чрез Уебсайтa предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ за лично ползване комплекс от ресурси и услуги, определени като предоставяни свободно на съответните Интернет страници в Уебсайта („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания, които включват:

а). Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, база данни, снимки и др., публикувани в Уебсайтa;

б). Достъп до коментари на други ПОТРЕБИТЕЛИ относно съдържанието на Уебсайтa, включително относно конкретни публикувани текстови, графични, аудио, видео и други материали;

в). Услуги, свързани с търсене по зададени от ПОТРЕБИТЕЛЯ под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайтa или в глобалната Интернет мрежа;

г). Други услуги, които Нет Инфо развива и обогатява.

2.2.  Нет Инфо предоставя безвъзмездно за лично ползване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, без предварителна регистрация, уеб-достъп (по протокол HTTPS) до всички публикувани и публично достъпни в Уебсайтa ресурси, като:

а). Текстови, графични, аудио и видео материали и др., разработени от Нет Инфо и/или неговите партньори;

б). Текстови, графични, аудио и видео материали и др., предоставени за публикуване в Уебсайтa от ПОТРЕБИТЕЛИ;

в). Коментари на ПОТРЕБИТЕЛИ относно съдържанието на Уебсайтa, както и относно публикуваните текстови, графични, аудио, видео и други материали;

г). Услуги, свързани с търсене по зададени от ПОТРЕБИТЕЛЯ под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайтa.

д). други ресурси, достъпни за нерегистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ.

2.3. Използването на част от Услугите на Уебсайтa е възможно само след предварителна регистрация и създаване на потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Такива са, без да се ограничават до, следните Услуги:

а). Възможност за публикуване на Уебсайтa на коментари относно съдържанието му, включително относно конкретни публикувани текстови, графични, аудио, видео и други материали;

б). Възможност за изграждане на потребителски профил по зададени от Нет Инфо критерии;

в). Възможност за получаване на дневен бюлетин с новини от Нет Инфо;

г). Участие в допълнителни инициативи, провеждани на Уебсайта от страна на Нет Инфо, подробно описани в т. 7.7.1 и т . 7.7.2.

д). Други услуги, които в бъдеще бъдат прибавени към вече предоставяните Услуги на регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на Уебсайтa.

2.4.  Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на Уебсайтa. Нет Инфо не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

2.5. Нет Инфо има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните Услуги по всяко време без предварително известяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.6. Услугите на Нет Инфо се предоставят „във вида, в който са” и Нет Инфо не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на използване на Услугите или на невъзможност за използването им поради технически проблеми, профилактика и др. Нет Инфо няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

 

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта PARITENI.BG, собственост на Нет Инфо („регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИ, които не са извършили регистрация на Уебсайта („нерегистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ - ПОСЕТИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на  Услугите, описани в 2.2.

3.2. Настоящите Общи условия не се прилагат за отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, с които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е свързал, използвайки Услугите. Настоящите Общи условия не се прилагат за предоставяни от страна на Нет Инфо Услуги, за които има специални правила, както и за предоставянето на възмездни Услуги. Отношенията между Нет Инфо и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по предоставяне на тези Услуги са предмет на отделен договор между страните.

3.3. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернет страница с адрес по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на Уебсайта.

3.4. С всяко ползване на информационните Услуги и ресурси на Уебсайта, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта, както и чрез натискане на Електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на чл. 2 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3.4.1. При използването на Уебсайта от регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ чрез отбелязване в полето „Декларирам, че съм запознат с ОУ за ползване на услугите на Нет Инфо” и натискане на виртуалния бутон „Регистрация”, регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ извършва електронно изявление по смисъла на чл. 2 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Нет Инфо чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания по-горе закон. Нет Инфо може да съхранява в „лог-файлове” на своя сървър IP адреса на регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на настоящите Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

3.5. За да може да използва услугите по т. 2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация.

3.6. При регистрация на непълнолетно лице (между 14 и 18 години), същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва изцяло от родител или настойник на същото.

3.7. С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до съответните предлагани от Нет Инфо посредством Уебсайта Услуги. При попълване на заявлението за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма за регистрация на уебсайта данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. За повече информация относно правата и задълженията във връзка с личните данни, моля да прочетете Раздел XII „Защита на личните данни”.

3.8. При непредоставяне на задължително изискваните в регистрационната форма лични данни, Нет Инфо има право да откаже регистрацията.

3.9. Забранява се предоставяне на неверни данни, неотразяване на настъпилите промени в срок и регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност).

3.10. Нет Инфо може да откаже регистрацията или да прекрати съществуваща регистрация, както и да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите на лице, за което има информация или може да се направи обосновано предположение, че посочва неверни или чужди данни. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора с Нет Инфо.

3.11. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на Нет Инфо и на трети лица, при регистрацията и ползването на Услугите - предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по чл. 3.6.

 

  1. IV. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

 

4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва задължително да посочи потребителско име, имейл адрес и парола. Чрез съответно посоченото потребителско име и парола регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ получава достъп до профил си, като има възможност да изменя данните в него, както и възможност да ползва Услугите по т. 2.3, налични на Уебсайта на Нет Инфо.

4.2. Потребителското име представлява въведена поредица от малки и големи букви, цифри и символи по избор на съответния ПОТРЕБИТЕЛ, посредством която ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите. Нет Инфо не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

4.3. Паролата представлява код от минимум 6 /шест/ и максимум 30 /тридесет/ малки и големи букви, цифри и символи, който заедно с потребителското име служи за достъп до съответния потребителски профил. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Нет Инфо в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

4.4. Потребителският профил представлява обособена група от Интернет страници, съдържащи информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставена лично от него в процеса на регистрация и съхранявана на Сървър на Нет Инфо. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си и други данни, предоставени при регистрацията или в последствие.

4.5. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). Нет Инфо може да откаже регистрацията на лице, за което има информация или може да се направи обосновано предположение, че посочва неверни или чужди данни.