Министерството на околната среда и водите изпрати напомнящи писма до онези оператори на големи горивни инсталации (топлоелектрически и промишлени централи с топлинна мощност над 50 мегавата), които имат предстоящи мерки или закъснения в графика за изпълнение според Програмата за прилагане на Директива 2001/80/ЕО.

Писма са изпратени до операторите на ТЕЦ Брикел ЕАД - Гълъбово, ТЕЦ Варна ЕАД, ТЕЦ Лукойл енергия и газ България ЕООД - Бургас, ТЕЦ Марица 3 ЕАД-Димитровград, Топлофикация София ЕАД и ТЕЦ Монди пекиджинг Стамболийски ЕАД.

Те съдържат напомняне за основните конкретни дейности, които операторите следва да извършат в съответните срокове - изграждане на пречиствателни съоръжения, извеждане от експлоатация на мощности и т.н.

Съгласно изискванията на европейското законодателство за ограничаване на емисиите на серен диоксид, азотни диоксиди и прах от големи горивни инсталации и според Прилагащата програма, разработена от дружествата, те имат задължения за конкретни дейности, за да бъдат постигнати установените с европейската директива норми за допустими емисии в атмосферния въздух. Прилагащата програма е разработена като част от преговорната позиция на страната за присъединяване на България към Европейския съюз и неизпълнението на ангажиментите по нея от всяко от дружествата би довело да наказателна процедура за страната.

Санкциите, които могат да бъдат наложени, възлизат в размер от 30 000 до 50 000 евро на ден. След като парогенератори от №1 до №4 на ТЕЦ Република – Перник, бяха изведени от експлоатация с разпореждане на министър Нона Караджова заради неизпълнени условия по Комплексното разрешително, МОСВ прави това писмено напомняне към големите горивни инсталации като част от процеса на контрол върху стриктното изпълнение на предвидените по програмата дейности.