Старозагорски окръжен съд вписа увеличението на капитала на Трейс Груп Холд АД. То бе извършено на 26 октомври чрез първично публично предлагане на 2 млн. нови акции.

Дарик финанс припомня, че огромният инвеститорски интерес към тях доведе до рекордно презаписване на емисията от 1 480 пъти, а след IPO- то капиталът на пътностроителната компания нарасна от 2 млн. на 2 200 000 лв.

Мениджърът на емисията Сомони Файненшъл Брокеридж е изпратил писмо до инвестиционните последници, с молба да съставят списък с всички техни клиенти, които са превели неправилно пари по набирателната сметка на Трейс Груп Холд при публичното предлагане. Надвнесените суми ще бъдат върнати на притежателите им на посочениите в списъка сметки.

След като старозагорските магистрати се произнесоха за увеличението на капитала, предстои Централният депозитар да регистрира новата емисия акции на Трейс Груп Холд АД, след което Българска фондова борса да определи дата, от която книжата ще започнат да се търгуват на борсата.

Очакванията са първата котировка на Трейс да стане факт в средата на месец декември.