Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев отправиха търгово предложение към акционерите на Първа инвестиционна банка АД за закупуване на 16 342 474 акции, с номинална стойност 1 лв. всяка, представляващи 14.86% от капитала на дружеството.

 

Ивайло Мутафчиев притежава пряко 46 750 000 броя акции, представляващи 42.50% от капитала, а Цеко Минев има 46 750 000 броя акции или 42.50% от капитала на дружеството - обект на търгово предложение.

 

На 09.01.2014 г. Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев са сключили споразумение за обща политика по отношение упражняване на правата си на акционери на Банката чрез съвместно упражняване на притежаваните от тях права на глас и публикуване на търгово предложение при условията на съгласувани действия.

 

Търговите предложители предлагат да закупят акциите на останалите акционери в ПИБ АД по цена на една акция в размер на 2.43 лв.

 

Предлаганата цена е равна на среднопретеглената цена за последните три месеца и е по-висока от най-високата заплатена цена от предложителите и свързаните с тях лица през последните шест месеца преди регистрацията на предложението, както и от изчислената справедлива цена, посочена в обосновката по-долу.

 

Упълномощеният инвестиционен посредник Първа финансова брокерска къща ООД, ще събира комисиони от приелите чрез него търговото предложение акционери във връзка с изпълнението на писменото заявление за приемане на търговото предложение и за извършените трансфери в Централния депозитар, а именно: 1% върху подлежащата на изплащане сума, но минимум 5 лева, освен ако друго не е уговорено в договора с клиента.

 

Всеки приел търговото предложение акционер, който е посочил в писменото заявление за приемането му, цената на акциите да му бъде заплатена по банков път, поема за своя сметка и разходите по заплащане на банковите такси, които се определят в зависимост от приложимата тарифа на съответната банка.

 

Вчера акциите на ПИБ АД рязко поскъпнаха до 3.335 лв. за лот при прехвърлени 70 806 лота. Откакто, в началото на тази година стана ясно, че двамата основни акционери възнамеряват да отправят търгово предложение към останалите инвеститори в капитала на банката, нейната пазарна капитализация нарасна с 33%.