Валутата на Република България е еврото. Паричната единица е едно евро. Едно евро се разделя на сто цента. Това пише в нов проект на Закон за БНБ, качен за обществено обсъждане. С предложения проект се цели обезпечаване на правната интеграция на българската централна банка в Евросистемата при въвеждане на еврото като парична единица на Република България.

Адаптирането на националното законодателство и пълното отразяване на изискванията на законодателството на Европейския съюз (ЕС) в устройствения закон за Българската народна банка (БНБ) е свързано и с преодоляване на правните несъответствия, отчетени в Докладите за конвергенция на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската комисия (ЕК) за 2022 г., както и в предходни доклади, пише в мотивите към него.

На практика законът слага край на валутния борд у нас, тъй като „по същество това представлява създаването на правна рамка за напълно различен режим на парична политика спрямо паричния съвет, установен през 1997 г. С оглед на това се предлага приемането на изцяло нов Закон за БНБ“, посочват от Министерство на финансите.

Предвижда се новият Закон за Българската народна банка да влезе в сила от деня, на приемането на еврото в България.

Според него БНБ може да емитира евромонети в обращение (разменни), възпоменателни и колекционерски евромонети от благородни метали и мед. Колекционерските евромонети, емитирани от Българската народна банка, са законно платежно средство само на територията на Република България.

Българската народна банка определя дизайна на националната страна на разменните и възпоменателни евромонети, които емитира, както и дизайна, номиналната стойност и техническите характеристики на колекционерските евромонети, които емитира.

Банката ще осигурява и контролира печатането на евробанкноти и сеченето на разменни, възпоменателни и колекционерски евромонети в страната, както и опазването и съхраняването на непуснати в обращение евробанкноти и евромонети, и опазването и унищожаването на негодни или извадени от обращение евробанкноти и евромонети.

Вижте как ще изглеждат българските евромонети

Законопроектът регламентира двата фундаментални принципа, върху които се основава всяка национална централна банка в Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) – принципите на независимост и отчетност. Забранява се на националната банка и на членовете на органите й за вземане на решения да искат или приемат указания от институциите или органите на ЕС, от някое правителство на държава членка или от който и да било друг орган. Освен това се забранява на институциите, органите, службите или агенциите на ЕС, както и на правителствата на държавите членки да се опитват да оказват влияние върху националната банка и членовете й.

Във връзка с принципа на отчетност се предвижда Българската народна банка да се отчита за своята дейност пред Народното събрание. Удължава се срокът за представяне в Народното събрание на отчет за изпълнението на бюджета на БНБ от 30 април на 30 юни на следващата година, за да се даде достатъчно време за изготвяне на този отчет след изготвянето на съответните отчети на ЕЦБ
Предвижда се управителят на БНБ да осъществява цялостното ръководство на банката, да участва в определянето на паричната политика на Европейския съюз  и да представлява банката в страната и в чужбина.

istock
istock

Запазват се трите основни управления в банката „Емисионно“, „Банково“ и „Банков надзор“, като се регламентират техните функции. Управление „Емисионно“ с оглед на преминаването към различен режим на парична политика (и излизането от режима на паричен съвет) са определени функции на управление „Емисионно“ по осъществяването на паричната политика на ЕЦБ, отговорност за наличнопаричното обращение и управлението на резервните активи на Българската народна банка. Управление „Емисионно“ ще отговаря само за прилагането на паричната политика на ЕЦБ, но няма роля при формулирането ѝ доколкото това е въпрос от компетенциите на УС на ЕЦБ, в който управителят на БНБ ще бъде член след въвеждането на еврото в страната, се посочва в мотивите към проекта.

Ново предложение в Закона за БНБ е да се предвидят изискванията, на които следва да отговарят лицата, за да бъдат назначени за служители в БНБ, като те бъдат значително разширени. Не може да бъде служител на БНБ лице, което е: народен представител или общински съветник, заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия, едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация, както и лице, което е в определена връзка с поднадзорно лице.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg