Юри Катанов има над 15 години опит в областта на корпоративните финанси, структурирането и финансирането на операции и управлението и изпълнението на инвестиционни проекти в разнообразни сектори, включително в енергетиката. Заемал е различни управленски роли и е участвал в някои от най-значимите ВЕИ проекти в Югоизточна Европа. Като Изпълнителен директор на ТОКИ, работи активно за трансформирането на енергийната индустрия в региона, както от гледна точка на дигитализация и модернизация на услугите, така и за прехода от въглероден към устойчив енергиен бизнес.

А ето и какво ни разказа той, по време на нашето интервю:

Какво доведе до ръста на цената на електричеството и очаквано ли беше това?

През последните месеци цената на електроенергията на Българската Независима Енергийна Борса вече редовно достига 500 лв./МВтч, а в някои случаи дори надхвърля и 600 лв./МВтч. Тенденцията се наблюдава както в България, така и на всички европейски борси за електроенергия. Високата цена в голяма степен се дължи на поскъпването на газа, но има други фактори, които също играят важна роля - възстановеното потребление на електричество, рекордно скъпите въглеродни емисии, нарасналите цени на всички базови суровини и по-голямата регионална свързаност в енергетиката.

Допълнителен местен проблем се оказа и големият брой на фирми, които не са запознати със свободния пазар и все още не са избрали доставчик. Каква е ситуацията на пазара в момента от тази гледка точка?

д
iStock/ Getty images/ Freepik

На този етап всички небитови потребители трябва да са избрали своя търговец на ток, а тези които не са, са служебно зачислени към Доставчик от последна инстанция (ДПИ). Това обаче не означава, че вече нямат възможност да преминат към друг доставчик. Важно е да се знае, че изборът на доставчик става до 10-то число на всеки месец, като промяната влиза в сила от следващия отчетен период – от 1-во число на месеца, следващ месеца на подаване на заявката.

Ролята на ДПИ по принцип е да доставя електроенергия на потребителите, когато по някаква причина търговецът, който са избрали, прекрати доставката към тях. Това при всички случаи е извънредно и непланирано, съответно снабдителят трябва да осигури допълнителна извънредна електроенергия за обекта. Именно затова и цената на електроенергията доставяна от ДПИ е по-висока. Дори и след намалението на цените на ДПИ, въведено като част от мерките за подкрепа на бизнеса при енергийната криза, изборът на доставчик от свободен пазар е по-изгодна алтернатива.

Важно е да се отбележи, че и бизнесите, които са избрали своя доставчик, също получават от държавата компенсации за високата цена в размер на 110 лв./МВтч. Така много от бизнесите, които са направили своя избор навреме, сега - макар и еднократно - ще платят до 50% по-ниски цени за електроенергия от пазарните.

Как компаниите могат да извлекат ползи от пазара, а да не го виждат само като причина да плащат повече?

Свободният енергиен пазар е специална търговска среда, при която продавачи и купувачи могат свободно да търгуват помежду си с електрическа енергия в съответствие с регулациите за сектора. Това позволява на всички небитови потребителите да договарят купуването на електрическа енергия директно от производителя или да се доверят на търговец, който да гарантира доставката. Така пред всички фирми се открива възможността да направят своя избор както на доставчик, така и на условията и цените за доставка на електроенергия. Увеличава се изборът от ценови планове и модели на обслужване.

Дългосрочно, свободната конкуренция на пазара на електроенергия ще доведе до повече инвестиции в сектора, подобрена инфраструктура и иновативни модели на обслужване. Важна тенденция, която вече наблюдаваме и в България е преходът към чиста енергетика. Интересът към доставките на 100% зелена енергия става все по-голям, като много консуматори изразяват готовност и за сключване на дългосрочни договори - т.нар. PPAs, които са отдавна популярни на по-развитите пазари.

Какво представляват PPA и как зелената енергия може да се окаже по-евтина в дългосрочен план?

G
iStock/ Getty images/ Freepik

Договорите за покупко-продажба на електроенергия представляват споразумение между потребител на електроенергия и инвеститор във нови ВЕИ централи. Потребителят, обикновеното по-голям индустриален или корпоративен консуматор, се ангажира да изкупува цялото или част от количеството произведена електроенергия за 10-15 години, а производителя получава сигурност за изкупуването и си гарантира възвръщаемост на инвестицията в проекта.

Нарастването на инвестициите във ВЕИ проекти, които преди години бяха подкрепяни с държавни и европейски субсидии, доведе до сериозно развитие на технологиите и постоянни подобрения в процесите и ефективността. Разходите за изграждане на нови ВЕИ системи вече значително намаляха, което направи новата зелена енергия, най-евтината, с която разполагаме в момента.

При това развитие е напълно нормално все повече големи корпоративни консуматори да проявят интерес към зелената енергия. Частните договори за доставка на електрическа енергия позволяват на значителни индустриални и корпоративни потребители да получат електроенергия на фиксирана цена за дълъг период от време. Така те получават сигурност на доставката, предвидимост на разходите и избягват непредсказуемостта на енергийните пазари. Допълнително предимство за потребителите е фактът, че чрез снабдяването с чиста енергия постигат и цели за „озеленяването“ на дейността си и подобряване на рейтинга си относно екологични, социални и корпоративни цели (ESG).

Предлага ли се в България подобна услуга и кой може да я използва?

Да, частните дългосрочни договори вече започват да добиват своята популярност и в България. Ние разработихме няколко стандартни модела за сключване на PPAs, които представихме през септември и вече наблюдаваме сериозен интерес от страна на бизнеса, дори от най-малкия и среден бизнес.

На този етап подобни договори са подходящи за консуматори, които могат да изкупят цялото или голяма част от произведената електроенергия от новите проекти. Това са потребители, които консумират поне 5-10 ГВтч на година, като няма горна граница. Освен количеството, при сключването на подобно споразумение има и много други специфики, които трябва да се вземат предвид - мястото и подхода за доставка, балансирането и приспособяването на променливото производство на ВЕИ източниците към реалния потребителски график. Всичко това прави сключването на договора сложен и продължителен процес, който отнема месеци.

Благодарение на вече установената позиция на Токи Пауър АД като търговец на електроенергия и тясното ни сътрудничество с други компании, част от групата на Реналфа АД, ние сме уникално позиционирани да предоставим такива договори, както и консултации относно сключването им.