1.Съседите преграждат общите помещения с метални врати?

Какъв е статутът на железните врати на етаж във вход на жилищен блок. Не е ли незаконно поставянето им? Все още има хора, които преграждат коридора на етажа с решетки! Кой следи за това и къде може да се подаде сигнал?

Коридорите на етажа са общи части
Извадка от закона за етажната собственост
Чл. 5. (1) Собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост,
наричани по-нататък "собственици", имат право да:
1. използват общите части на сградата според тяхното предназначение;
2. участват в управлението на етажната собственост.
(2) Обитателите в сграда в режим на етажна собственост имат правото по ал. 1, т. 1, както и да
участват в управлението на етажната собственост със съвещателен глас.
Задължения на собствениците и обитателите
Чл. 6. (1) Собствениците са длъжни да:
1. не пречат на другите собственици и обитатели да използват общите части на сградата;
2. не причиняват вреди на други обекти и общи части на сградата;
3. не завземат общи части на сградата;

2.Съседът от горе ви наводнява?

Можете да свикате събрание на Етажната собственост, на което да се вземе решение този собственик да отстрани проблема.По-лесният вариант за в бъдеще е да си направите една застраховка, която включва и наводнение от съседи.Тогава застрахователят ви покрива щетите, пък той се занимава със съседите. Но, все пак, ако нямате финансова възможност или държите съседите да бъдат принудени да оправят теча си, има и законово решение.

Раздел III.
Премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи
Чл. 195. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) (1) Собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3, да не извършват и да не допускат извършването на промени в тях, които водят или могат да доведат до влошаване на проектните нива на съответствие с изискванията за целия строеж или за отделни негови характеристики.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) При аварии или други обстоятелства, застрашаващи обект по ал. 1 с увреждане или разрушаване, собственикът на обекта е длъжен да предприеме незабавни действия за тяхното предотвратяване или за отстраняване на причинените увреждания, възстановяване на обекта и да уведоми общината.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) В случай че обект по ал. 1 не се поддържа в добро състояние, както и при възникване на обстоятелствата по ал. 3, кметът на общината издава заповед, с която задължава собственика да извърши в определен срок необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.)

Собствениците на обекти по ал. 1 носят имуществена отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи от своите виновни действия или бездействия, в резултат на които е настъпила авария на строежа, довела до материални щети или увреждане на трети лица и имоти.

3. Съседите си оставят старите вещи в общите помещения на входа?

По стълбището в жилищен блок не би трябвало да има никакви битови продукти, мебели и каквото и да е, и то по закон. Много често след ремонт безотговорни съседи решават да изхвърлят битови и домашни отпадъци на площадката на етажа – като например стари тоалетни чинии, дървени мебели, посуда и пр. Какъв точно е законът за тази тема и какви са наказанията?

В Закона за управление на етажната собственост са уредени и тези въпроси. По-конкретно Ви интересуват чл.5 и чл.6 от закона, където са уредени задълженията на собствениците и в частност задълженията им относно общите части на сградата; чл. 55, в който е уреден размерът на глобата за нарушителите, както и чл.57, където е описано как се установява нарушение, съставяне на протокол и съответно последващо съставяне на акт за нарушението и налагане на глоба от общинската администрация.

При следващо събрание на входа, повдигнете въпроса относно неудобствата, които Ви причиняват съседите.

Цитирайте им по конкретно чл.6 от Закона за етажната собственост, където в ал.3 е записано, че задължение на собствениците на имоти е да „не завземат общи части на сградата”, която обитават. Ал. 11 пък задължава собствениците „да спазват санитарните и хигиенните норми”.

На събранието вземете решение да съставите правилник за вътрешния ред (ако нямате), в него впишете тези задължения за всички собственици на имоти във входа. Това е важно тъй като според ал. 15. от чл. 6, собствениците са длъжни да „осъществяват използването на общите части на сградата по реда, определен в правилника за вътрешния ред”.
Гласувайте предложенията, съставете протокол на общото събрание и актуализирайте правилника за вътрешния ред.

Установяването на нарушенията се описва в протокол, съставен от управителния съвет.
Екземпляр от него се предоставя на общинската или районна администрация, която съставя акт, удостоверяващ нарушението. Наказателно постановление се издава от кмета на общината.

По-добре да не се стига до констатиране на нарушения и налагане на санкции - все пак обитавате една сграда. Чудесно ще е ако се стигне до разбирателство и решение на проблемите и неудобствата по мирен път. В противен случай вие сте в правото да защитавате интересите си на равноправен собственик.

4. Глоба за съседите, които си изхвърлят боклуците пред входа?

Има ли законова идея да се глобяват собствениците на къщи или входове на жилищни блокове, пред които има боклук и не се чисти?

Въпросът е подробно уреден в Закона за управление на отпадъците:

Чл. 104. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Наказва се с глоба от 300 до 1000 лв. физическо лице, което:
1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места;....
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 600 до 2000 лв.

Чл. 118. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Нарушенията по чл. 104, ал. 1, 2 и 3, чл. 104а, 104б и 104в, чл. 105 - 114, чл. 116, 116а и 117, с изключение на посочените в чл. 119, се установяват с акт на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите или определено от него длъжностно лице, както и от длъжностно лице, определено от кмета на съответната община.

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването, както и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

5. Кучето на съседа ви пречи?

По Закона за етажната собственост домашните любимци трябва да бъдат вписани в домовата книга. За домашен любимец трябва да се плаща такса за изразходвани консумативи, като за един обитател. Но никой собственик на домашен любимец не е длъжен да се съобразява с мнението на съседите си дали да има или не животно у дома си, стига, разбира се, да не застрашава живота и здравето на останалите живущи в блока.

6.Шумни съседи?

Вашите съседи са длъжни да пазят тишина от 22 h до 06 h, а вие имате право да извикате полиция в противен случай. Ако и това не помага, и в случай, че шумните съседи живеят под наем, бихте могли с общо решение на всички живущи в блока да изискате тяхното изгонване. Дори ако са собственици на жилище във вашия блок, но ви тормозят с шум и поведение, стига да сте единни с останалите съседи, има варианти за тяхното изселване от блока. Това решение, разбира се, е твърде крайно, все пак ви съветваме да се разберете по между си.