За да обработвате земеделска земя като частно лице не е задължително да притежавате такава. Може да нямате собствена земя, но да имате необходимия ентусиазъм да се занимавате със земеделие. Решението е да наемете общинска земя. Специалистите обясняват какви са условията за придобиване.

Редът и условията за наемане на земеделска земя – частна общинска собственост – са регламентирани в Закона за общинската собственост, посочва адвокат Николина Митова. В наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, издадена от съответния общински съвет, можете да проверите сроковете за подаване на искане.

Следва да сте с постоянно местоживеене в населеното място, в чието землище се намират земите. Друго условие за безимотните лица е да не притежават право на собственост върху други земеделски земи в страната, а за малоимотните – да не притежават повече от два декара земеделска земя. Тези обстоятелства се установяват с декларация за гражданство и имотно състояние.

Консултант Таня Китик допълва, че земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс при следните условия:

- когато са заети с трайни насаждения;

- когато не са били използвани две или повече стопански години;

- които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда, преди издаването на заповед за разпределение за ползване (т.нар. „бели петна“) могат да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви по тяхно искане със заповед на министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него лице, съответно на кмета на общината. Договорът се сключва за едногодишно ползване след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината;

- на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, когато земите са пасища, мери или ливади (в случай, че се занимавате с животновъдство);

- както и в други случаи, определени със закон.

Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.

Министърът на земеделието и храните или оправомощени от него лица и общинските съвети могат да предоставят на гражданите безвъзмездно правото на ползване от държавния или общинския поземлен фонд върху слабопродуктивни земи и върху земи в обезлюдени райони, определени от министерския съвет.

Лицата, обработвали предоставената им земя повече от десет години, могат да придобият безвъзмездно правото на собственост по решение на общинския съвет, а когато се придобива правото на собственост върху земя от държавния поземлен фонд – със заповед на министъра на земеделието и храните.