104 488 353 лв. от данъци и осигурителни вноски са постъпили в  НАП - Габрово от началото на годината до края на ноември. Това представлява 84% изпълнение на плана за годината.

Най - голямо е увеличението на приходите от ДДС, където при план за 2009г. от 4 133 244 лв. към края на ноември приходите към републиканският бюджет достигат 16 646 998лв. Ръст бележат и приходите от Данък върху доходите на физическите лица. За сравнение през 2008г. увеличението на приходите е с 1 224 050лв. В предвид тежката финансово - икономическа криза  в страната приходите от другите данъчни и осигурителни задължения в ТД - Габрово не достигат плануваните.    

За периода са извършени 241 ревизии, в резултат на които допълнително разкритите приходи са в размер на - 25 521 387лв. Само за сравнение за миналата година допълнително разкритите приходи са в размер на 11 359 810 лв.

Събраните просрочени задължения са 1 341 078 лв. Образувани са 658 изпълнителни дела по чл. 221 от ДОПК. Изпратени са 550  покани по чл.182 от ДОПК. От каси на длъжници за последните два месеца са иззети  8343лв.