Брутният премиен приход по общо застраховане за деветмесечието на годината е 852.772 млн. лв., с което е реализиран ръст от 18.84% на годишна база. Това показват данните от Комисията за финанссов надзор. Изплатените обезщетения по общо застраховане са в размер на 316.850 млн. лв., като ръстът на годишна база е 21.83%.

Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 27.86% на годишна база и достига 800.793 млн. лв. Положителен е техническият резултат съгласно агрегиран отчет за доходите на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане и възлиза на 34.144 млн. лв. при 30.125 млн. лв. за третото тримесечие на миналата година.

Най-голям относителен дял в техническия резултат по видове застраховки имат „Пожар” и „Природни бедствия” – 16.027 млн. лв. и „Автокаско” – 14.064 млн. лв.

По застраховка „Гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на МПС, техническият резултат на целия сектор е в размер на 137 хил. лв., като седем застрахователя отбелязват отрицателен технически резултат по този вид застраховка. Към края на деветмесечието сумата на активите на застрахователите по общо застраховане е над 1.204 млрд. лв., като нарастването на годишна база е 25.59 %.

На пазара на общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки „Автокаско” – с 46.05% и „Гражданска отговорност" – с 19.92% или общо 65.97% от брутния премиен приход, реализиран в сектора. Относителният дял на изплатените обезщетения по автомобилните застраховки е 86.2% от общия размер на изплатените обезщетения.

Най-голямо нарастване на премийния приход има при застраховки „Разни финансови загуби”, който е 57%, следван от „Автокаско” с 39.3% и „Обща гражданска отговорност” с 18.6%.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на третото тримесечие на годината, е 150.346 млн. лв., с което е реализиран ръст от 27.43% на годишна база. Изплатените суми и обезщетения от животозастрахователите са в размер на 37.785 млн. лв., като ръстът на годишна база е 14.18%. Размерът на брутните технически резерви нараства с 37.08% на годишна база и достига 330.453 млн. лв. Техническият резултат, постигнат от животозастрахователите, възлиза на 10.037 млн. лв. при 4.419 млн. лв. за третото тримесечие на 2006 г. Към края на деветмесечието сумата на активите на застрахователите по животозастраховане е 718.861 млн. лв., като нарастването на годишна база е 80.79%.

С най-висок относителен дял както в премийния приход, така и в изплатените суми и обезщетения, е застраховка „Живот” и рента, съответно 73.74% и 67.97%.

Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база се наблюдава при застраховки: „Живот” – 51.87%, „Злополука” – с 48.85%, „Живот”, свързана с инвестиционен фонд – 24.92% и „Женитбена и детска застраховка” – с 18.06%.

Реализираният за деветмесечието на 2007 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 20.815 млн. лв., с което се отчита ръст от 29.13% на годишна база. Изплатените претенции в доброволното здравно осигуряване са в размер на 11.200 млн. лв., като ръстът на годишна база е 21.71%. Размерът на техническите резерви е 9.213 млн. лв. и бележи нарастване на годишна база от 67.17%. Техническият резултат от дейността по доброволно здравно осигуряване е отрицателен и възлиза на (-397) хил. лв. при 319 хил. лв. за третото тримесечие на предходната година. Активите на здравноосигурителните дружества към края на третото тримесечие на 2007 г. са в размер на 45.434 хил. лв., като нарастването на годишна база е 75.52%.

Най-висок относителен дял в премийния приход заема пакетът „Други здравноосигурителни пакети” с 30.90%, а в изплатените претенции - пакетът „Извънболнична медицинска помощ” с 25.55%.