Държавата ще увеличи дела си в капитала на Българска фондова борса - София АД при номинална цена на акциите 1 лв. Това става ясно от публикуваните в Търговски регистър материали преди Общото събрание на акционерите, насрочено за 13 септември.

Според предложението за решение, което ще бъде подложено на гласуване, в увеличението на капитала ще има право да участва само Министерство на финансите. То ще може да запише 715 хил. нови акции при номинална стойност от 1 лв. за лот.

По този начин срещу 715 хил. лв. държавата ще увеличи дела си в капитала на борсата от 43.97% на 50+1%, а идеята е да се елиминира опасността от превземане от недобросъвестен инвеститор, както бе обяснено от борда на директорите на БФБ в средата на месец юли.

В същото време капиталът на БФБ ще бъде увеличен от 5 867 860 лв. на 6 582 860 млн. лв., а "тежестта" на останалите миноритарни акционери ще намалее пропорционално.

Когато БФБ стане публично дружество и акциите й се качат за търговия, миноритарните акционери ще имат възможността да излязат от инвестицията си на пазарна цена. Листването на БФБ е планирано да се случи още в рамките на настоящата година, като за търговия ще се регистрира целият й капитал.

Според Георги Български, член на Съвета на директорите на БФБ, интересите на малките акционери е надеждно защитен, а водещ мотив за предприеманите действия, е стратегическата цел привличане на голям инвеститор.

Към 31.12.2009 година инвестиционните посредници и банковите институции държат 34.18% от капитала на БФБ, юридическите лица са с тежест от 9.02%, институционалните инвеститори държат 7.27% от акциите на борсата, а физическите лица държат 5.55% от капитала й, показва справка в сайта на БФБ.

Макар съвкупно те да имат 56.02% от гласовете, обикновено мнозинството при гласувания на Общи събрания на борсата се формира около позицията на Министерство на финансите, а това означава, че предложението за увеличение на капитала на БФБ най-вероятно ще мине в този му вид.

С молбата да не бъдат назовавани, участници на пазара изразиха пред DarikFinance.bg недоумение от начина, по който държавата чрез Министерство на финансите ще увеличи дела си в борсата и оприличиха това с "национализация на БФБ".

Адекватните въпроси, които този акт повдига в навечерието на предстоящото Общо събрание на акционерите, са свързани с това как е мотивирана цената на акция, при която ще се извърши увеличението на капитала на борсата и дали същия подход ще бъде приложен от страна на държавата и към други апетитни дружества, в които тя все още има контролиращ дял.