На 31 март 2008 г. Адванс Терафонд АДСИЦ е сключил договор за банков кредит с National Bank of Greece, London Branch / NBG London /. NBG London предоставя инвестиционен кредит за 15 млн. евро за рефинансиране на кредитни задължения на Адванс Терафонд АДСИЦ към ИНГ Банк Н.В., които са в размер на 8 млн. лв., и за финансиране покупката от страна на Адванс Терафонд АДСИЦ на поземлени имоти.

Срокът на заема е до 31 март 2009, като главницата се изплаща еднократно. Дългът се олихвява с лихвен процент в размер, равен на едномесечен EURIBOR плюс надбавка в размер на 2.50 пункта годишно.

Обезпечението е особен залог на цялото търговско предприятие на Адванс Терафонд АДСИЦ, както и особен залог на настоящи и бъдещи вземания на дружеството със специална инвестиционна цел.

По време на днешната сесия акциите на Адванс Терафонд АДСИЦ се понижиха с 1.53% до средна цена от 1.93 лв. при прехвърлени 33 950 ценни книжа.