Притежаваната от Агро Финанс АДСИЦ земеделска земя към края на ноември тази година достигна 61 875 декара, което е с 14.91% повече в сравнение с предходния месец, съобщи БФБ-София. Инвестиционният портфейл на дружеството е на стойност 17.81 млн. лева.

Само през месец ноември са закупени 8 026 декара. Инвестираните средства от дружеството са 13.83 млн. лева при средна цена на портфейла с включени всички разходи 223.52 лева на декар.

През съответниоя месец няма значителни промени в структурата на инвестиционния портфейл по категории земеделска земя. Портфейлът към края на миналия месец е формиран от 96.04% земеделска земя с качество от първа до шеста категория, в които Агро Финанс АДСИЦ инвестира с приоритет и 3.96% по-ниски категории. Около 8.66% от закупените през същия период земи са от I и II категория, като общо приоритетните категории представляват 95.78% от придобитите през месеца земи.

Структурата на портфейла по райони също остава непроменена в сравнение с октомври. Приблизително 91.95% от придобитата земеделска земя е в три от шестте района на страната - Северозападен, Северен централен и Североизточен район.
Почти 98.35% от земеделските имоти в портфейла на дружеството са обработваеми и са в процес на отдаване под наем или аренда.

Във връзка с предстоящото трето увеличение на капитала на Агро Финанс АДСИЦ, на 28 ноември Комисията за финансов надзор потвърди Проспекта за първично публично предлагане на акции на дружеството. Решението за увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на 16 137 954 броя нови акции бе взето от Съвета на директорите на Агро Финанс АДСИЦ на 12 октомври.

Емисионната стойност на една акция е 1.20 лв. Срещу една съществуваща преди увеличението акция се издава едно право, даващо възможност за записване на 1 нова акция.

Средствата от увеличаването на капитала ще бъдат инвестирани в закупуване на обработваеми земеделски земи с цел окрупняването им и отдаването им под наем или аренда.

Съгласно отчетите, печалбата на дружеството към 30 септември 2007 г. възлиза на 3.16 млн. лева. Нетната стойност на активите на една акция към същия период е в размер на 1.30 лева.