С публикация в Държавен вестник Агро Финанс АДСИЦ обявява начало на първично публично предлагане на 16 137 954 акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.20 лв. съгласно прието решение за увеличаване на капитала от 16 137 954 лв. на 32 275 908 лв.

Броят на акциите, които едно лице може да запише, е равен на броя на притежаваните от него права. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен до размера на записаните и платени нови акции.

Неотдавна стана ясно, че инвестиционният портфейл на Агро Финанс АДСИЦ е формиран от 68 146 декара земеделска земя, което е с над 6 пъти повече в сравнение с предходния период на 2007 година. Инвестираните средства от дружеството са в размер на 15.397 млн. лв. 

* Материалът не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.