Мейфеър Груп АД-София регистрира акциите си на Българска фондова борса, като те ще се търгуват от 09.11.2009 година на Неофициален пазар на акции.

От компанията са посочили като предмет на дейност производство, внос, износ и търговия с продукти, сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти, строителна дейност, кетъринг, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна дейност и услуги, телемаркетинг, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

С регистрираната нова емисия общият брой на регистрираните за търговия през 2009 г. нови финансови инструменти е 31. От тях 15 са емисии акции (в това число влизат две емисии на АДСИЦ и емисия привилегировани акции на Химимпорт), 12 емисии облигации и дялове на четири договорни фонда.

От 9 ноември за търговия се въвеждат и  акциите от увеличението на капитала на ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София. Акциите са с номинална стойност 10 лв. Размерът на увеличението на капитала на дружеството е 1 737 630 акции, като размера на емисията след увеличението е 21 477 630 лв. С тази емисия увеличенията на капитала на дружества за годината са общо 16, от които 6 на АДСИЦ.