Митничарите може да искат обяснения за пренасяне на пари през границата на суми под 10 000 евро. Това е записано в законопроекта за изменение на Валутния закон, публикуван на страницата на парламента. В момента е задължително декларирането на суми над 25 000 лева.

Когато митнически служители се усъмнят във физическо лице, което пренася по-малко от 10 000 евро, те ще имат правото да му изискат устно обяснение за произхода на парите – тази промяна ще влезе във Валутния закон, ако бъде приета от парламента. Въпреки че у нас еврото не е официална валутна единица, тя е записана в проектозакона, заедно с допълнението „равностойност в левове или друга чуждестранна валута”. Събраната информация, включително и устната, ще се въвежда в информационен регистър и ще се пази пет години, независимо от използвания носител. Този срок започва да тече от края на календарната година, в която е приета съответната декларация.

В текстовете е описано още, че пренасянето на парични средства на стойност над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута през държавната граница на Република България за друга държава членка на Европейския съюз, или за държава извън Европейския съюз подлежи на деклариране пред митническите органи.

Според новите текстове - лицата могат да пренасят през държавната граница на Република България във или от Европейския съюз неограничено количество благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, с изключение на движими културни ценности, като ги декларират пред митническите органи.