Алфа Ууд България АД, гр. Долни Чифлик ще увеличава капитала си от 206 870 лв. на 620 610 лв., чрез издаване на нови 413 740 акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 30 лв. всяка. Това решение бе взето на заседание на Съвета на директорите на дружеството, проведено на 6 декември тази година.

Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само, ако бъдат записани и платени най-малко 297 120 нови акции.

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението за публично предлагане в Държавен вестник.

Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава 1 право, даващо възможност за записване на 2 нови акции. Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по две.

Над 10.659 млн. лв., представляващи 86.25% от постъпленията от увеличението на капитала ще се използват за покриване на задължения на Алфа Ууд България АД към кредиторите Enderby Services Limited и Alfa Wood A.E.B.E.

За инвестиция в нови технологии за рационално използване на енергийните ресурси и затваряне цикъла на производството ще се използват 13.75% от постъпленията или 1. 7 млн. лв.
За инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на дружествот е избиран Обединена българска банка АД.

Съвета на директорите на Алфа Ууд България АД е упълномощил Константинос Ангелос Цупелис, член на СД и прокурист на дружеството да предприеме всички правни и фактически действия по увеличаване капитала на Алфа Ууд България АД.