Арома АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите си за 19 февруари 2008 година.

На гласуване ще бъде подложено предложение за увеличаване на капитала със собствени средства от 5 163 933 лв. на 15 491 799 лв., чрез издаване на нови 10 327 866 акции. Право да получат новите акции от увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 14-ия ден след деня на провеждане на общото събрание на акционерите.

Срещу една притежавана акция всеки един от акционерите ще получи 2 нови. Процедурата ще се възложи на инвестиционния посредник Елана Трейдинг АД.

В днешната търговия книжата на Арома поскъпнаха с 8.05% до 19.61 лева за акция при прехвърлени 9 916 броя по позицията.