Временно ще бъде спряна тъгровията с книжа на Специализирани Бизнес Системи АД, съобщават от БФБ. Акциите на дружеството няма да се търгуват в рамките на три дни, считано от 2 януари 2008 година, а търговията с тях ще бъде възобновена на 7 януари. Спирането се налага от необходимостта да бъде регистрирано в Централен депозитар решението на компанията за намаляване на номиналната стойност на книжата.

Без да намалява капитала си Специализирани Бизнес Системи АД го разпредели в 1 млн. акции с номинална стойност 5 лева, като решението бе взето от Общо събрание на акционерите, проведено на 15 декември.

Към деветмесечието дружеството отчита печалба в размер на 133 хиляди лева, като през месец ноември стана ясно, че компанията печели обществена поръчка на Националния осигурителен институт за поддръжка и обновяване на софтуер.

В днешната сесия книжата на компанията се търгуват със спад от 0.01% до 137 лева, при изтъргувани 582 акции.