Биоиасис АД подаде заявление за регистрация на емисия акции на Неофициален пазар на акции, сегмент "А", съобщи БФБ-София.

Емисията е в размер на 200 хил. лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и представлява съдебнорегистирания капитал на дружеството. Емисията и дружеството се вписват в публичния регистър на КФН. Присвоеният борсов код е BIOA.

Предмет на дейност на дружеството е покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия със стоки и услуги от всякакъв вид, внос и износ на стоки, търговия на едро с лекарствени продукти, медицински материали, инструменти и пособия, санитарни продукти, хигиенни пособия, дезифектанти, медицинска козметика, медицинска апаратура, др.

Основните сфери, в които Биоиасис АД упражнява дейност са дистрибуция и продажба на продукти за нуждите на неврохирургията, инвазивна кардиология, ортопедия и ревматология, обща и детска хирургия, интензивно лечение и интраоперативна хемостаза. Биоиасис АД извършва директни продажби на продуктите си за болници, аптеки и крайни потребители и участва в търгове за медицински изделия.

Биоиасис АД е с едностепенна система на управление. Членове на СД са Георгиос Кисас, председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор, Димитриос Сотиропулос и Димитриос Думбалис, членове на СД.

Основни акционери в дружеството са Георгиос Кисас, притежаващ 70% от капитала и Димитриос Сотиропулос с 30%.