През април 2008 г. за четвърти пореден месец общият показател на бизнес климата отбелязва повишение, като достигнатата стойност е с 0.5 пункта над мартенското равнище, съобщиха от Националния статистически институт.

 

Промишленост. Стопанската конюнктура в промишлеността през април остава благоприятна. Независимо че съставният показател “бизнес климат” се понижава с 2.4 пункта в сравнение с март, равнището му се задържа изключително високо повече от двадесет месеца. Същевременно и оценките за настоящата производствена активност са по-оптимистични в сравнение с изразените през март, а очакванията за следващите три месеца са тя да се задържи на същото равнище (според 57.8% от предприятията) или да се увеличи (според 38.8%).

През периода януари - април 2008 г. излишъкът от мощности в промишлеността намалява, а средното им натоварване се оценява на 75.7%, което е 0.7 пункта над януарското равнище. Негативен момент в конюнктурата е, че по мнение на стопанските ръководители през последните три месеца има известно влошаване на конкурентната позиция на предприятията както на вътрешния, така и на международния пазар.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната остават основни проблеми за предприятията в отрасъла, като към тях се присъединява и факторът „недостиг на работна сила”, посочен през април от над една пета от предприятията.

Относно продажните цени повечето промишлени предприятия (79.2%) предвиждат те да останат без промяна, докато 20.1% очакват увеличение през следващите три месеца.

 

Строителство. Високите очаквания за бизнес състоянието на строителните предприятия през следващите шест месеца покачват през април бизнес климатът в сектора с 2.7 пункта, което е само с 2 пункта под дългосрочния максимум.

За периода от януари до април са подобрени и оценките за осигуреността на производството с поръчки, като предприятията очакват и приток на нови поръчки през следващите шест месеца.

С най-голяма тежест сред причините, затрудняващи дейността в отрасъла, продължават да бъдат конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, като през април се засилва негативното влияние и на фактора ”цени на материалите”.

 

Търговия на дребно. Бизнес климатът в търговията на дребно запазва нивото си от март. Оценките на ръководителите на предприятията за настоящото бизнес състояние на търговските предприятия са положителни, а очакванията им за следващите шест месеца са то да се запази или да се подобри. Същевременно търговците на дребно не предвиждат през следващите три месеца свиване както на обема на продажбите, така и на обема на поръчките към доставчици.

Недостатъчното търсене, конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да са основни фактори, затрудняващи дейността в отрасъла.

 

Услуги. По-оптимистичните оценки и очаквания за бизнес състоянието на предприятията в сектора на услугите през април покачват равнището на бизнес климата за сектора с 4.9 пункта в сравнение с март. Най-сериозни проблеми, затрудняващи дейността на предприятията, са конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда, посочени съответно от 59.7 и 20.8% от предприемачите.

Относно продажните цени очакванията на две трети от предприятията са те да останат непроменени през следващите три месеца.