От Националния статистически институт съобщиха, че стопанската конюнктура в страната остава благоприятна, а бизнес климатът се повишава с 0.9 пункта над януарското си равнище в резултат на по-оптимистичните оценки на мениджърите в строителството, търговията и услугите.

В отрасъла „промишленост”, показателят през февруари се понижава с 0.8 пункта в сравнение с януари заради по-умерените оценки и очаквания на стопанските ръководители от промишлеността. През февруари в сравнение с януари недостатъчното търсене от страната засилва своето негативно влияние и отново е на първо място сред факторите затрудняващи дейността. На второ място е несигурната икономическа среда, а на трето вече застава недостигът на работна сила, посочен от една пета от предприятията.

Увеличение на продажните цени през следващите месеци очакват 18% от стопанските ръководители в отрасъла, което е с 6 пункта по-малко в сравнение с януари.

В отрасъла „строителство” бизнес климатът скача с 4.9 пункта над равнището от януари. Същевременно и предвижданията на мениджърите за строителната активност и за заетите през предстоящите три месеца са в посока на увеличение.

Основни фактори, затрудняващи дейността на предприятията, продължават да бъдат конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила, като повече от една четвърт от предприемачите посочват като пречка също финансовите проблеми, цените на материалите и несигурната икономическа среда.

При търговията на дребно стопанската конюнктура също остава благоприятна. Съставният показател “бизнес климат” е с 0.4 пункта над предходния месец. Очакванията за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са повишени.

По отношение на факторите, ограничаващи дейността, предприятията от търговията на дребно са посочили, че намаляват проблемите, свързани с конкуренцията в бранша, но в сравнение с януари затрудненията с несигурната икономическа среда са се увеличили.

В сектора на услугите в сравнение с януари бизнес климатът се покачва с 0.6 пункта, което се дължи изцяло на повишения оптимизъм в очакванията на предприятията през следващите шест месеца. По-благоприятни са и очакванията на мениджърите по отношение на търсенето на услуги и увеличението на персонала през следващите три месеца.

Най-сериозен проблем, затрудняващ дейността на предприятията, продължава да бъде конкуренцията в бранша, посочен от над две трети от предприемачите в сектора на услугите.