Бизнесът очаква с 26.4% по-малко инвестиции в страната спрямо миналата 2009 година. Изводът е от анкета, проведена от Националния статистически институт през втората половина на месец октомври.

Очакванията на индустриалците са, че най-голям дял от намаляващите инвестиции ще успеят да привлекат енергетичните и свързаните с водата отрасли (52.3%), следвани от отраслите, произвеждащи стоки за междинно потребление (26.3%), и отраслите, произвеждащи хранителни продукти и напитки (10.7%).

Прогнозира се увеличаване с 18.1% на обема на инвестициите в промишлеността през 2011 г. спрямо 2010 година. Около 44% от анкетираните предприятия не планират разходи за придобиване на дълготрайни активи през следващата година.

Съобразно направлението на инвестициите през 2011 г. с най-голям дял са тези за механизация, автоматизация на съществуващи производствени процеси и за въвеждане на нови производствени технологии - 31.5% от общия стойностен обем на очакваните инвестиции в промишлеността през 2011 година.

На второ място с 27.9% са инвестициите, които се очакват за заместване на износеното оборудване, а тези за увеличаване на производствения капацитет имат дял 26.6%. Останалите 14% от инвестициите през 2011 г. са предназначени за опазване на околната среда, за мерки за сигурност и други.