Бюджетен излишък в размер на 369.6 млн. лв.е отчетен за април. Това потвърди предварителните оценки за фискалната позиция и постигане на положително бюджетно салдо на консолидирано ниво, съобщават от финансовото министерство.

Към края на април бюджетното салдо по консолидираната фискална програма/КФП/ е отрицателно в размер на 1.299 млрд. лв. и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 958.4 млн. лв. и по европейските средства в размер на 341.4 млн. лева.

Постъпленията по КФП към края на месец април са в размер на 7.493 млрд. лв., или 28.2% от годишните разчети за 2010 година.

Общата сума на данъчните постъпления /вкл. приходите от осигурителни вноски/ към 30. април 2010 г. възлиза на 5.842 млрд. лв., което е 78% от общите постъпления по КФП.

Приходите в частта на преките данъци са 1.452 млрд. лв., или са постъпили 39% от разчетените за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 2.480 млрд. лв., което е 21.5% от програмата за годината. Приходите от ДДС са в размер на 1.541 млрд. лв., или 22.7% от планираните за 2010 г. Постъпленията от акцизи са в размер на 908.2 млн. лв., като изпълнението спрямо разчета за годината е 19.8%. Приходите от мита възлизат на 31млн. лв., или 22.4% от разчетените за годината. Постъпленията от други данъци са в размер на 293.6 млн. лв., или 40.7% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 30 април са 1.616 млрд. лв., което представлява 31.5% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите са в размер на 1.651 млрд. лв., или 30.3% от разчета за годината. Спрямо постъпленията за същия период на 2009 г. се наблюдава изоставане с 578.9 млн. лв., което се дължи в най-голяма степен на постъпилите в началото на 2009 г. авансови плащания от фондовете на ЕС, които имат еднократен ефект, но оказват влияние при съпоставката на общия размер на приходите за първите четири месеца на 2010 година. През април постъпи вноската от превишението на приходите над разходите на БНБ в размер на 354.7 млн. лв., или с 18.2% над предвидените за 2010 година.

Разходите по консолидирания бюджет към 30.04.2010 г. възлизат на 8.793 млрд. лв., което е 32.6% от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 7.309 млрд. лв. /34.1% от разчета за годината/, капиталовите разходи /вкл. нетния прираст на държавния резерв/ възлизат на 940.1 млн. лв. /23.9% от разчетите към ЗДБРБ за 2010 г./ и лихвените плащания - на 265.2 млн. лв. /45.7 % от планираните за 2010 г./. Спрямо същия период на предходната година, разходите /вкл. вноската за бюджета на ЕС/ нарастват с 367.4 млн. лв. /4.4%/.

По-високият размер на разходите по консолидирания бюджет се дължи основно на по-високите социални и здравноосигурителни плащания, които към края на април са с 454.7 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година. Ръст се отчита и при субсидиите за реалния сектор и селскостопанските производители, който е свързан с усилията за стимулиране на икономиката и подобряване на условията пред българския бизнес. Лихвените разходи са намалели спрямо 30.04.2009 г. с 29.7 млн. лева. Капиталовите разходи са със 119 млн. лв. /11.2%/ по-малко спрямо края на април 2009 година.

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към април 2010 г. от централния бюджет възлиза на 278.4 млн. лв.

Фискалният резерв към 30.04.2010 г. е в размер на 6.7 млрд. лева.