Дивидентът от Благоевград-БТ АД е с брутен размер 1.8698 лв. на акция. Решението за разпределение на част от печалбата бе взето на Общо събрание на акционерите, проведено на 29 юли в Благоевград.

Начална дата за изплащане на дивидента е 15.09.2009 година. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на събранието, или към 13.07.2009 година.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.07.2009 година.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!