558.56 лв. за 1000 кубически метра без ДДС е прогнозната цена на природния газ за четвъртото тримесечие, съобщиха от Булгаргаз

Прогнозната цена е с 2.96% /16.06 лв./ по-висока от действащата за периода юли – септември 2010 г. /542.40 лв. за хил. куб. м без ДДС/, но без положителния ефект от последното подписано споразумение за доставкацената би нараснала с минимум 21 лв. до над 580 лв. за хил. куб. м без ДДС, или с малко под 7 на сто, обясняват от държавния доставчик.

При последните преговори с Газпром бяха постигнати положителни за България договорености за намаление цената на половината от предвиденото за внос през годината количество руски природен газ, а именно т. н. преференциални обеми от 1.424 млрд. куб. м. След прецизен анализ на ефекта от подписаното допълнително споразумение отчитаме реален положителен ефект от 21,43 лв. на хиляда кубически метра. В относително тегло това представлява намаление от 4.01% от цената на газа, коментират от дружеството.

Предвид настъпващия отоплителен сезон, обаче, ще бъдат закупени по-големи обеми газ. Общият обем за внос през трето тримесечие е 405 млн. куб. м срещу 780 млн. куб. м за периода октомври – декември 2010 г – т.е. почти двойно.  С цел минимизиране на цената ще бъде закупено цялото възможно количество от газ при преференциални условия, допълват от компанията.

Другите основни параметри при изготвянето на прогнозата са котировките на алтернативните горива, които бележат запазване или несъществено понижение – под   1% спрямо предходния период, допълват от държавния додставчик. Курсът на лева към американския долар пък е бил с 1.26% по-нисък спрямо използвания от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ при определяне цената за ІІІ-то тримесечие.

При това положение осреднената цена на природния газ по договорите за внос би следвало да достигне 361.23 долара. Благодарение на постигнатите през м. юли договорености в прогнозата ни тя е сведена до 346.8 долара /520.20 лв. за хиляда кубически метра/. Оскъпяването до 558.56 лв., обаче, идва от разходите за пренос през Румъния, както и допълнителните 2 на сто надценка за Булгаргаз и таксата за пренос през мрежата на Булгартрансгаз /19,73 лв./.

В последните дни в средствата за масова информация бяха изказани редица становища за бъдещото равнище на цената на природния газ. Основното в тях е прогнозираното намаляване цената на природния газ. Бихме искали да подчертаем, че усилията на БулгаргазЕАД, в качеството му на обществен доставчик на природен газ и в изпълнение на програмата на собственика в лицето на държавата, са изцяло насочени в тази посока, допълват от компанията в съобщението до медиите. Предоставянето на концесия за добив на природен газ от българското черноморско крайбрежие е допълнителен стимул за нас в изпълнението на посочената цел. Възможността този газ да бъде миксиран в доставката до българските потребители ни мотивира да ускорим и приключим във възможно най-краткия срок преговорите за неговото закупуване.

БулгаргазЕАД ще вземе предвид всяко допълнително благоприятно влияние /валутен курс и ниво на цени на алтернативните горива/ при подготовката и предоставянето на официално заявление в ДКЕВР на 10 септември 2010 г., заключават от доставчика.