Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през август 2010 г. се е увеличил с 0.7% над равнището от предходния месец. Увеличението в добивната промишленост е с 1.9%,  в  преработващата  -  с 0.6%,  и  при  производството  и  разпределението  на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.8%. 

В  преработващата  промишленост  по-значително  е увеличението при производството на хранителни продукти - с 2.6%, при производството на основни метали - с 2.3%, при производството на електрически съоръжения - с 0.8%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 0.9%.

Индексът на цени на производител на  вътрешния пазар  през  август 2010  г.  е нараснал  с 10.0%  в  сравнение  със  същия  месец  на 2009  г.  Цените  са се увеличили  в  добивната промишленост -  с 12.3%,  в  преработващата  промишленост -  с 8.1%,  и  при  производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 14.1%.

Намаление  на  цените  се  наблюдава  при производството  на  изделия  от  други  неметални  минерални  суровини -  с 5.7%,  и  при  производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 4.2%.