Служителите на държавната администрация вече могат да работят с променливо работно време между 7.30 и 18.30 часа, като задължително присъстват в часовете от 10 до 16 часа и отработват 8-часов работен ден.

Това реши правителството, като направи промени в устройствения правилник на областните администрации и правилниците на Министерския съвет и отделните министерства. Целта на промените е да се даде възможност на служителите да съчетават максимално ефективно служебните си задължения с личните си ангажименти.

По предложение на областния управител на област Пловдив са извършени и промени в числеността на административните звена в рамките на утвърдената обща численост на администрацията. Десет щатни бройки от специализираната администрация - дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" ще бъдат прехвърлени в общата администрация - дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" с цел да се подобри организацията на работата, свързана с правното осигуряване на дейността на областната администрация.