Днес изтича срокът, в който Инвестиционният посредник „Елана Трейдинг” трябва да установи и представи на Комисията за финансов надзор точни и ясни критерии за оценка на клиентите си по бъдещи първични публични предлагания. Въз основа на тези правила посредникът трябва да даде оценка дали подобна инвестиционна услуга е подходяща за всеки отделен клиент. Вчера пък Комисията състави на „Елана Трейдинг” два акта за неравностойно третиране на клиентите им и застрашаване на сигурността на капиталовия пазар при приемането на заявки за записване на акции от увеличението на капитала на „Трейс холд”. Комисията установи, че посредникът е третирал неравностойно клиентите си при приемането на заявки като е изисквал различна наличност на пари и ценни книжа като обезпечение от клиенти, разполагащи с портфейл от ценни книжа при инвестиционния посредник, и същевременно е приемал заявки за записване на акции от други свои клиенти без да иска обезпечение. Припомням, че съвсем наскоро председателят на Съвета на директорите на „Елана” и председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници Камен Колчев изпрати писмо до КФН от името на асоциацията. В документа се казва, че се наблюдава обезпокоителна тенденция към надценяване на компаниите на пазара. По мнението на асоциацията, изразено от Камен Колчев, съществува очевиден дисбаланс между обема предлагани за търговия книжа и свободния ликвиден ресурс. Този дисбаланс водел до ръст на цените на книжата на някои компании, което придобивало обезпокоителни размери.