Търговията с правата на Рой Пропърти Фънд АДСИЦ започва днес / 14 февруари /. Тя ще приключи на 28 февруари.

Броят на издадените права е 150 хил., а съотношение между издадените права и една нова акция е 1 към 1. Присвоеният борсов код е R1ROIPR. Номиналната и емисионна стойност е 1 лев. Борсовият член-поемател, извършващ продажба на правата е ТБ Алианц България АД, както и банката, в която да бъде открита набирателна сметка.

В края на миналата година Комисията за финансов надзор издаде лиценз на Рой Пропърти Фънд АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел - инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/.

Учредители на дружеството са договорен фонд „Капман Макс” чрез УД „Капман Асет Мениджмънт” АД с 30% от капитала и 7 физически лица с по 7%. Изпълнителен директор на дружеството е Станимир Зашев.

Дружеството планира да насочи усилия в проучване и осигуряване на подходящ парцел за изграждане на селище от затворен тип в околностите на София с цел последващото му закупуване, регулиране и продажба.