Извънредно Общо събрание на акционерите на Доверие обединен холдинг АД е свикано за днес. То трябваше да се проведе на 19 ноември, но поради липсата на кворум тогава, бе отсрочено за днес.

Акционерите ще гласуват за вземане на решение, с което да бъде стартирана процедура за увеличение на капитала на дружеството от 13,15 млн. лева на 14,03 млн. лв. Това ще се извърши чрез издаването на нови 876 657 акции с номинална стойност 1 лев. Емисионната стойност на новите книжа е определена на 12 лв. за брой, а обслужването на процедурата по увеличаване на капитала ще се извърши от Първа Финансова Брокерска къща ООД.

В проекта за решение е вписано още, че ако до изтичане на сроковете за записване на новите акции те не бъдат записани изцяло, съответно не бъдат направени определените вноски, капиталът ще бъде увеличен в размер, съответстващ на записаните акции, но само в случай, че техният общ брой е не по-малък от 702 325 броя.