Над половин милион лева ще плати Ефектен унд Финанц- София АДСИЦ за незастроен терен в землището на град Разлог.

С решение на общо събрание на акционерите от 4 март, Съвета на директорите бе упълномощен да закупи имота в местността Изворите. Площта му по кадастрална скица е 3 428 кв. м., а сумата, срещу която дружеството със специална инвестиционна цел ще го закупи, е 584 600 лева.

Дружеството със специална инвестиционна цел инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.

Учредители на дружеството са Петър Терзиев с 60% от капитала, Договорен фонд Ти Би Ай хармония с 15%, Договорен фонд Ти Би Ай динамик с 15% и Ефектен унд финанц - София АД с 10% от капитала.

В днешната търговия сделки с книжа на компанията нямаше.