Европейската комисия предложи днес нови правила за повишаване на закрилата на работниците, които са временно командировани в чужбина. Мярката се предприема, за да се осигури по-доброто функциониране на единния пазар на ЕС за работниците и бизнеса.

По отношение на единния пазар на ЕС защитата на работниците и лоялната конкуренция представляват двете страни на една и съща монета, но все пак са налице констатации, които сочат, че минималните условия на работа и труд често не се спазват за командированите работници в ЕС, чийто брой е около един милион, се посочва в съобщение на комисията.

За да се справи с конкретния проблем, свързан със злоупотреби, при които работниците, най-вече в строителния сектор, не могат да се ползват в пълна степен от своите права, като например заплащане или почивни дни, ЕК направи конкретни практически предложения като част от директивата за осигуряване на изпълнението с цел да се засилят наблюдението и спазването на съществуващите правила, свързани с командированите работници. Комисията цели също да се подобри прилагането на правилата.

За да изпрати недвусмислено послание, че правата на работниците и тяхната свобода да стачкуват са поставени на равна основа със свободното предоставяне на услуги, комисията предлага и нов регламент, съобразен със съществуващата съдебна практика. Това е от особено значение при трансграничното предоставяне на услуги и командироването на работници.

Общата цел на двете предложения е да се даде тласък на качествените работни места и да се увеличи конкурентоспособността в ЕС чрез модернизиране и подобряване на работата на единния пазар, като същевременно се гарантира защитата на правата на работниците, се казва в съобщение на ЕК.

Временното командироване на работници следва да бъде печелившо както за пазарите на труда на ЕС, така и за бизнеса, но то не може да се използва като начин за заобикаляне на минималните социални стандарти, коментира еврокомисарят за заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор.

С днешните предложения се изясняват за всички правилата на командированите работници и се предоставят практически гаранции срещу социалния дъмпинг и лошите условия на труд, особено в строителния сектор, където командироването на работници е най-силно изразено и най-често се докладва за злоупотреби, добави той.

Новите промени предвиждат повишени стандарти за информиране на работниците и предприятията за техните права и задължения; установяване на ясни правила за сътрудничество между националните органи, отговарящи за командироването; подобряване на изпълнението и наблюдението на понятието за командироване, за
да се избегне увеличаването на броя на дружествата "пощенски кутии", които използват командироването като начин за заобикаляне на трудовото законодателство; въвеждане на солидарна отговорност за строителния сектор за възнагражденията на командированите работници, както и разглеждането на жалби.

Новият регламент постановява, че правото на предприемане на колективни действия и свободното предоставяне на услуги са равнопоставени. С регламента не се засягат националните законодателства в областта на правото на стачка.

ЕК уточнява, че всяка година около един милион работници са командировани от своите работодатели в друга държава от ЕС (0,4 процента от работната сила на Общността). Най-големите "изпращащи" страни са Полша, Германия, Франция, Люксембург, Белгия и Португалия. Тези работници играят важна роля за запълването на недостига на работна ръка и квалификация в различни региони и сектори като строителството, селското
стопанство и транспорта. Командироването също играе важна роля при предоставянето на специализирани, висококвалифицирани услуги, като информационните технологии.

Единният пазар на ЕС дава на дружествата свободата да предоставят услуги в други държави от Общността, включително възможността за временно командироване на работници в други държави от ЕС за изпълнение на конкретни проекти. Това позволява на дружествата да предлагат своите специализирани услуги на целия единен пазар на ЕС и допринася за по-голяма ефективност и икономически растеж, отбелязва комисията. Командированите работници не влизат на пазара на труда на приемащата държава, тъй като остават на работа в своите дружества в изпращащата държава, се допълва в съобщението.

Командироването може да бъде свързано със злоупотреби от страна на дружества, които по изкуствен начин се установяват в чужбина, само за да се възползват от по-ниското равнище на защита на труда или от по-ниските осигурителни вноски.

Командированите работници често са по-уязвими, предвид тяхното положение в чужбина. Новото предложение се очаква да въведе по-ефективни разпоредби, за да се гарантира по-ефективното прилагане на място на директивата за командироването на работници от 1996 година.