Еврохолд България АД е продал участията си в капитала на дъщерните дружества Джи Пи Ес Контрол АД и Евро Пауър АД. Сделките са извършени през месец февруари, става ясно от консолидирания отчет за първото тримесечие на годината.

Той бе представен в късния следобед вчера, като закъснението се обяснява със забавянето при заверяване на годишния финансов отчет.

Реализираният финансов резултат от дейността на компанията-майка за периода на индивидуална база е загуба в размер на 1.66 милиона лева спрямо 2.86 година по-рано.
 
Приходите от дейността на компанията са в размер на 96.4 милиона лева спрямо 91 милиона лева за първо тримесечие на 2009 година.

През първото тримесечие на годината Евроинс Иншурънс Груп реализира загуба в размер на 0.2 милиона лева при приходи от застрахователни премии в размер на 61 милиона лева спрямо 72 милиона лева за предходната година. Дружеството отчита спад за първото тримесечие на 2010 в размер на 15%, поради общия спад на застрахователния пазар и в изпълнение на политиката си за намаляване на експозицията по застраховка «Гражданска отговорност» на автомобилистите.

Авто Юнион Груп отчита загуба през първото тримесечие на годината в размер на 2.29 милиона лева, което основно се дължи на чувствителното увеличение на разходите за амортизации. Реализираните приходи от продажби са в размер на 22.15 милиона лева спрямо 12.04 милиона за същия период на миналата година.

За отчетния период приходите на лизинговия подхолдинг Евролийз Груп са в размер на 4.3 милиона лева спрямо 5.4 милиона лева за първо тримесечие на 2009 година.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!