През 2009 година общият дефицит на правителствата от евро зоната и Европейския съюз е нараснал, а Брутният им вътрешен продукт е намалял. Това показват данните на Евростат, публикувани днес.   

За еврозоната съотношението между бюджетен дефицит към БВП нараства от 2% през 2008 година до 6.3% през 2009 година. В ЕС резултатите се изменят от 2.3% ръст за 2008 година до покачване на 6.8% през 2009 година.  

Другият показател държавен дълг към БВП нараства от 69.4% на 78.7% за страните от еврозоната и от 66% до 73.6% за страните от Европейския съюз. 

Най-големите правителствени дефицити, представени като процент от Брутния им вътрешен продукт, имат Ирландия /-14.3%/, Гърция /-13.6%/, Великобритания /-11.5%/. Следват Испания / -11.2%/, Португалия /-9.4%/, Латвия /-9%/, Литва с /8.9%/, Румъния /-8.3%/, Франция /-7.5%/ и Полша /-7.1%/. 

Нито една страна - членка на общността не е регистрирала излишък през 2009 година. 

Най-ниският дефицит има Швеция с -0.5%, Люксембург с -0.7% и Естония с -1.7%. 

В края на декември 2009 година най-ниско равнище на държавен дълг към БВП има Естония /7.2%/, Люксембург /14.5%/, България /14.8%/, Румъния /23.7%/, Литва /29.3%/ и Чехия /35.4%/. 

Дванадесет страни - членки на ЕС имат съотношение над 60% от БВП. Това са Италия /115.8%/, Гърция /115.1%/, Белгия /96.7%/, Унгария /78.3%/, Франция /77.6%/, Португалия /76.8%/, Германия /73.2%/, Малта /69.1%/, Великобритания /68.1%/, Австрия /66.5%/, Ирландия /64% и Холандия /60.9%/. 

През 2009 година правителствените покупки в евро зоната са в размер на 50.7% от БВП, а постъпленията в държавната хазна са в размер на 44.4% от БВП. Данните за ЕС са съответно 50.7% от БВП и 44%. 

В статистическия си анализ Евростат обръща особено внимание на Гърция. Службата изразява своето резервирано отношение към качеството на данните, които Гърция й предоставя. Това се дължи на неяснотите около излишъка, отчетен във фондовете за социални осигуровки през 2009 година, както и в класификацията на публични общности, а също и заради регистрираните суапови сделки. При ревизия на данните за 2009 година за Гърция може да се очакват корекции от 0.3 до 0.5% на съотношението дефицит към БВП и от 5 на 7% промяна при съотношението държавен дълг към БВП.