Международната рейтингова агенция Фич Рейтингс присъди на Българска банка за развитие (ББР) дългосрочен кредитен рейтинг в чуждестранна валута ВВВ- с негативна перспектива. Рейтингът се приема от инвеститорската общност като инвестиционен. 

Присъденият рейтинг е мотивиран с изключително високото ниво на капитализация (капиталова адекватност - 84.7%), адекватното ниво на доходност, ниския риск при привличането на ресурс за финансиране на операциите и наличието на подкрепа от страна на акционера - министерство на финансите.

Рейтинговата агенция акцентира в анализа си и върху възложената със специален закон роля на банката по отношение на сектора на малките и средни предприятия.

Това  е първият рейтинг, който ББР  получава от международно призната рейтингова агенция. Наличието на международен кредитен рейтинг ще подпомогне банката при привличането на външен ресурс за финансиране на сектора на МСП в България, коментира прокуристът на банката Тодор Ванев. 

Последният  присъден рейтинг на банката беше ВВВ- със стабилна перспектива на Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР).