Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ ще увеличи капитала си чрез издаване на 14 044 300 нови акции. Решението е взето на заседание на Съвета на директорите, проведено на 6 февруари тази година. Съотношение между издадените права и новите акции е 1 към 1. Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 2 млн. броя нови акции. Номиналната стойност на една акция е 1 лев, емисионната - 1.10 лв.

Брсовият член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала е ИП Булброкърс АД, а банката, в която да бъде открита набирателна сметка е ТБ Обединена Българска Банка АД.

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след обнародване на съобщението в Държавен вестник.

Увеличението на капитала се извършва с цел финансиране на инвестиционната дейност на Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ-София, т. е. основно за закупуване на земеделска земя.