Увеличение на уставния капитал до 2 млн. лева бе гласувано на извънредно общо събрание на акционерите на Гоце Делчев БТ- АД. Процедурата ще се извърши чрез издаване на нови акции за срок от пет години при спазване на разпоредбите на Търговския закон.

Общото събрание, прие и промени в Устава на дружеството, които овластяват Съвета на директорите на Гоце Делчев БТ да стартира процедурата. С решение от 9 ноември в управителния орган са избрани нови членове.

Вместо от пет души, той вече ще се състои от трима членове. Това са Георги Шапков, Николай Костадинов и Иван Терзиев.