КЗК констатира, че предвиденото в чл. 4, ал. 3 на Общите условия на "ЧЕЗ Електро България" АД изискване за поемане на солидарна отговорност между собствениците на недвижими имоти и техните наематели поражда противоправно и необосновано ограничаване на възможността на потребителите да оказват дисциплиниращо пазарно въздействие върху енергийните предприятия.

Ограничаването на наемателите като потребители на електрическа енергия да сключват самостоятелни договори с енергийното предприятие, както и липсата на действащи правни възможности за сключване на индивидуални договори за доставка на енергия, в които да се предвидят отклонения от общите условия, противоречи на модела на конкурентния пазар.

Комисията посочва, че с оглед на правомощията на ДКЕВР по Закона за енергетиката, секторният регулатор е в позицията да направи преглед на общите условия на всички електроснабдителни предприятия в страната с цел идентифициране на евентуалното наличие на разпоредби, аналогични на разпоредбата на Общите условия на "ЧЕЗ Електро България" АД.

В решението на КЗК се подчертава, че няма правна пречка наемателите на недвижими имоти, въпреки че не притежават вещни права върху тях, да бъдат считани за потребители на електроенергия и, съответно, да сключват самостоятелни договори с енергийните предприятия. КЗК счита, че с цел яснота и правна сигурност, е препоръчително тази възможност да бъде изрично предвидена в приложимата нормативна уредба.

Според КЗК правните способи, гарантиращи събираемостта на вземанията на енергийните предприятия, следва да бъдат балансирани с оглед интересите както на енергийните предприятия, така и на потребителите. Тези способи следва да представляват форма на гражданско-правна санкция за противоправно неизпълнение на изискуемите вземания на тези предприятия, а не да засягат самата същност на рационалното потребителско поведение, отнемайки на потребителите възможността да участват като активен субект в пазарното отношение с крайните снабдители на електрическа енергия.

Въз основа на извършения анализ, КЗК предлага на компетентните органи да предприемат действия за изменение или отмяна на чл. 4, ал. 3 от Общите условия за договорите за продажба на електрическа енергия на "ЧЕЗ Електро България" АД в съответствие с изразените от КЗК съображения.

При осъществяване на стопанската дейност на крайните снабдители на електрическа енергия (електроразпределителните предприятия) рационалното потребителско поведение представлява единственият пазарен коректив, който може да гарантира проконкурентно поведение на доставчиците на тези услуги. Ето защо, според КЗК, правната уредба в енергийния сектор следва да предоставя гаранции за ефективно потребителско поведение, което да оказва дисциплиниращо влияние върху енергийните предприятия.