Акционерите на ИД БенчМарк Фонд – 2 АД ще гласуват за промяна на наименованието на дружеството на извънредно общо събрание, което ще се проведе на 28 януари 2008 г. Това стана ясно от съобщение, публикувано в Държавен вестник. Новото има не фонда ще е „БенчМарк Фонд – 2 Акции” АД.

Освен това акционерите ще гласуват и промяна в номиналната стойност на акциите на дружеството от 100 лв. на 10 лв. за една акция.

БенчМарк Фонд–2 има рисков / високодоходен / профил. По-голяма част от активите му се влагат в акции и дялове на български и чуждестранни емитенти. Фондът инвестира още и в инструменти с фиксиран доход на български предприятия и ДЦК.

До 90% от активите на БенчМарк Фонд – 2 АД са инвестирани в акции и дялове на български и чуждестранни емитенти. Дружеството инвестира до 50% и в инструменти с фиксиран доход на български предприятия и ДЦК с оглед намаляване на риска от неблагоприятни промени на пазара на ценни книжа. До 10% от активите си фондът може да инвестира и в деривативни инструменти като опции, фючърси, форуърд контракти, суапове и други, с цел хеджиране и постигане на по-висока доходност. Най-малко 10% от активите на фонда са парични средства на каса, по разплащателни сметки и депозити.

За последните дванадесет месеца доходността на БенчМарк Фонд – 2 е над 68%.