Учреденото в далечната 1996 г. акционерно дружество Индустриална Холдингова Компания АД-София върви към ликвидация. През месец юни от акционера Борком ООД, разполагащ с 22.69% от капитала на дружеството, постъпва искане за ликвидацията му. Днес информационната система на БФБ разпространи и надлежната покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 22.08.2011 г. именно с предмет прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация.

Към 30 юни 2011 г. дружеството отчете счетоводна загуба в размер на 23 хиляди лева, след 147 хиляди лв. загуба за предходни периоди. Холдингът с предмет „придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества“, както и на патенти, започна дейност като Национален приватизационен фонд „Свети Никола“ АД.

През последните години дружеството нямаше приходи от основна дейност. Капиталът му е разделен на 231 224 обикновени акции с номинал 1 лв. Последната цена, на която се сключваха сделки с тези акции, бе 12 лева за лот. Структурата на капитала е, както следва: Борис Бояджиев 24.76%, Борком ЕООД 22.69%, физически лица 52.31%, други юридически лица 0.24%.

С уставен капитал по 5 хиляди лева, „Индустриална холдингова компания” АД е 100% собственик на консултантските компании Менфико ЕООД и Фименко ЕООД. Холдинговата компания също така държи 54.33% от Елпром Храманли, 59.84% от ИЦ Искър АД, 68.88% от Химатех АД, 59.07% от ИЦ Тракия АД и 67.33% от дървообработващото дружество Вели лак АД.

Акционерите на дружеството ще гласуват на 22 август за приключване на ликвидацията осемнадесет месеца от датата на обявяване в търговския регистър при Агенция по вписванията на поканата до кредиторите на дружеството за предявяване на вземанията им.

Предлага се назначаване като ликвидатор на Георги Петров Богданов, настоящ член на съвета на директорите на компанията. Предложеното възнаграждение на ликвидатора е 1200 лв. месечно. Той ще бъде натоварен със задачата да упражни „всички допустими законови способи за удовлетворяване на кредиторите на дружеството и разпределение на останалото имущество между акционерите“.

Счетоводният баланс на дружеството към 30 юни показва, че дружеството има краткосрочни задължения в размер на 1.174 млн. лв., краткосрочните вземания са 642 хил. лв., а дългосрочните инвестиции 649 хил. лв.