С 10 млн. лв. ще увеличи капитала си Инвестбанк АД. Решението за това е гласувано на Общо събрание на акционерите, проведено на 27 август.

Увеличението ще се извърши с парични вноски от основните акционери на банката. 

Инвестбанк  АД е създадена през 1994 година. Притежава активи за над 1 млрд. лв., като разполага и с повече от 140 клонове и офиси в страната.

През месеч май Българска агенция за кредитен рейтинг /БАКР/ присъди дългосрочен рейтинг на финансова сила на Инвестбанк АД ВВВ- ( перспектива: стабилна ) и краткосрочен рейтинг А-3. Присъденият рейтинг е за цялостна финансова сила и е от категорията на инвестиционен клас.

Оценката е базирана на продължаващата положителна тенденция в развитието на Инвестбанк АД и отразява добрата способност на банката за навременно посрещане на финансовите й задължения и доброто й финансово състояние в стабилна дългосрочна перспектива.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!