Шест млн. евро възнамерява да инвестира в България през 2009 и 2010 година най-голямата мрежа за пренос на глас и данни в Европа Interoute. Средствата ще бъдат вложени в изграждане и разширяване на фибро-оптичната мрежа и услугите, съобщават от компанията.

Плановете са за превръщане на България в регионален комуникационен център. За целта е изграждено резервно трасе към Гърция. До края на годината страната ще се свърже и с Букурещ. Трасето ще бъде продължено до Истанбул, а през 2011 година ще достигне Дубай. Приходите на Interoute у нас през 2008 г. са на стойност 6.5 млн. евро, което е ръст от 23 % спрямо 2007 година.

Печалбата преди облагане (EBITDA) на компанията-майка Interoute за 2008 година е 25 млн. евро, което е с 31 млн. евро повече отколкото през 2007 година. За пето поредно тримесечие Interoute има положителен ръст, като общите постъпления през 2008 година са 247 млн. евро (за сравнение, през 2007 година те са 188 млн. евро). Над половината от тях са от дейността на компанията в Европа. Ръстът от 32 % се дължи на стабилната позиция на компанията и на нуждата от високотехнологична свързаност.

Разходите по мрежата на Interoute и нейното поддържане са се увеличили само с 9% през 2008 година. Това постижение се дължи на бизнес модела, който компанията следва. Той позволява на Interoute с бързи темпове да разширява услугите си на базата на собствено изградената фибро-оптична мрежа без да изисква допълнителни разходи. Стратегията затвърди позициите на компанията като доставчик от следващо поколение и позволи да се съсредоточи върху разработването на порфолио с нови продукти. То включва създаването на най-големия частен IP „облак” в Европа, изграждането на надеждна и сигурна IP мрежа и предоставянето на постоянен достъп до важни IT точки. VoIP услугата Interoute One е пригодена да отговаря на съвременните нужди на бизнеса.

Нуждата от широколентови услуги в Източна и Югоизточна Европа нарастна с 39.5% за периода септември 2008 – септември 2009 година. Сред страните с най-висок ръст са Македония (177%), Сърбия (138%) и Албания (120%). В България има 3 млн. потребители на интернет, а абонатите на широколентова свързаност са 26%. Тази година беше приета програма от Координационният съвет за информационно общество, с която да се предостави 100% широколентов достъп в големите градове до 2013 г. Предвид нарастващите нужди от широколентова свързаност, Interoute продължава да изгражда и оперира комуникационния мост, свързващ страните на Стария континет, Северна Америка и Близкия Изток.

 * Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!