Първичното публично предлагане /IPO/ на Билборд АД ще се извърши от 5 до 7 декември тази година, стана ясно от съобщението в Държавен вестник. Ще бъдат предложени 1.5 млн. лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 3 лв. Методът на предлагане отново е букбилдинг. Водещ мениджър по увеличението на капитала на полиграфичната компания е Първа Финансова Брокерска Къща /ПФБК/.

На следващия ден /8 декември/ ще бъде оповестена цената за акциите, която е определена от ПФБК и емитента. Инвеститорите с класирани заявки ще бъдат уведомени относно разпределените им акции и определената цена чрез изпращане на съобщение до тях, съответно до инвестиционните посредници, където са подали поръчки.

Заплащането на пълния размер на записаните акции ще се извършва по набирателна сметка на емитента, специално открита за целта. Срокът за заплащане на разпределените акции е 3 работни дни след датата на обявяването на цената на предлаганите акции и разпределението им, се казва още съобщението в Държавен вестник.

Акционери в Билборд АД са Васил Генчев, който притежава 35% от капитала, Стефан Генчев и Калин Генчев с по 25% и Венета Генчева с 15%.

Билборд АД има мажоритарно участие в 6 дружества -Дедракс ООД и ДиПиЕс България ООД, в които делът й е по 60%, Моушън Артс с 51%, Ними Софт ООД с 51%, ИнСтор Медия ООД с 50%, Дигитал Принт ЕООД със 100%.

От Билборд АД прогнозират консолидирани приходи от продажби в размер на 25 млн. лв., или ръст от 47% за 2007 г., спрямо 17 млн. лв. за миналата година. Прогнозираната нетна печалба за 2007 г. е в размер на 2.7 млн. лв.