Дефицит от 7.6 млн. лв. има в хазната за първата половина на годината. Той идва от отрицателен баланс по европейските средства в размер на 112.4 млн. лева. В същото време бюджетът е на плюс със 104.8 млн. лв., съобщиха от Министерството на финансите.

На този фон целият дебат за актуализация на бюджета изглежда излишен. Но за да оправдаят усилията на премиера Пламен Орешарски от Министерството на финансите дават необичайно мрачна прогноза за изпълнението на бюджета до края на годината. Всъщност това е първата такава прогноза, която ведомството публикува.

Според тях за ниския дефицит допринася основно традиционното сезонно изместване на част от разходите във втората половина на годината, докато от страна на приходите след пика на данъчната кампания през април и значителните приходи с еднократен за годината ефект (дивиденти за държавата от държавни предприятия, вноска от БНБ и др.) изпълнението на разчетите е 46.3% от планираните за годината. Изпълнението на данъчните приходи за полугодието представлява 46.8% от заложените със ЗДБРБ за 2013 г. и изостава спрямо същия период на предходната година, когато е било 48.9 процента.

Постъпилите приходи и помощи на консолидирано ниво за първото полугодие на 2013 г. са в размер на 14 165.4 млн. лв. Съпоставени с първото полугодие на 2012 г. приходите и помощите по консолидираната фискална програма към юни 2013 г. бележат номинален ръст от 7.1%.

Следва обаче да се има предвид, че в разчетите за 2013 г. е заложен номинален ръст на данъчните приходи от 8.4%.

Общата сума на данъчните постъпления към края на месец юни възлиза на 10 944.5 млн. лв., което е 77.3% от общите постъпления.

Основните фактори за това са по-песимистичното развитие на макроикономическите индикатори спрямо допусканията по макрорамката към Бюджет 2013 г.

Приходите в частта на преките данъци са 2 168.5 млн. лв., или 52.5% от планираните за годината при 55.3% за същия период на 2012 година. Неданъчните приходи са в размер на 2 132.9 млн. лв. или 61.9% от разчета за годината.

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 30.06.2013 г. възлизат на 14 173.0 млн. лв., което е 44.7% от годишния разчет. Както се вижда изпълнението на разходите изостава от това на приходите.