В междинен доклад за дейността си за третото тримесечие, изпратен до БФБ, "Юрий Гагарин" АД отчете печалба за периода в размер на 5 168 хил. лева.

Приходите на дружеството към 30. 09. 2010 г. са 38 413 хил. лв. и са се увеличили с 4 630 хил. лв. или с 13.7 % спрямо същият период на 2009 г. Те се формират от реализирана продукция – 37 133 хил. лева и други приходи в размер на 1 280 хил. лева., в които преобладават: продажба на спомагателни материали – 1 266 хил. лв.; продажба на дълготрайни активи – 7 хил.лв. и други - 7 хил. лв.

Приходите от продажба на продукция бележат увеличение с 15.20 %. През 2010 г. основният обем на продажбите, от които се реализират приходите е производството на печатни изделия и филтърни пръчки.

Приходите от продажби към 30. 09 .2010 година са формирани 84% от вътрешен пазар и почти 16% от износ.

Разходите по икономически елементи за периода в размер на 32 031 хил. лева са се увеличили спрямо същият период на 2009 г. – 29 590 хил. лв. или 8.3%. Увеличението е в резултат на по-високите нива на производство и реализация, като разходите са нараснали по-бавно от приходите.

Анализът на структурата на пасивите показва, че относителният дял на собствения капитал спрямо общия размер на финансовите източници е 86.07% към 30. 09. 2010 г. спрямо 80.74% към 31. 12 .2009 г. Увеличението на собствения капитал към 30.09.2010 г. с 5 171 хил. лева спрямо 31.12.2009 г. се дължи основно на финансовия резултат за деветте месеца на 2010 г.- 5 168 х.лв

Намаление бележат задълженията – текущи и нетекущи. Относителният дял на привлечения капитал намалява - от 19.26% към 31. 12. 2009 г. на 13 93% към 30. 09. 2010 г. В стойностно изражение привлеченият капитал е намалял от 12 145 хил. лева към 31.12.2009 г. на 9 083 хил.лева към 30.09. 2010 г.