Официално регистрираната безработица ще надхвърли 13.7 % в края на тази година, прогнозира Българската стопанска камара. Очакването е на база на данните от Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта, според които в края на миналата година нивото на безработица в страната достигна 9.13 %. В добавка с постоянно нарастващия брой така наречените обезкуражени лица (нерегистрирани и нетърсещи работа безработни), общото равнище на реалната безработица в края на 2009 година надхвърля 13.8 %. 

Последните  индикации за забавено и вероятно ниско като растеж възстановяване на българската икономика, липсата на осезаем значим ефект от предприетите антикризисни мерки, изискват компетентните държавни органи да предприемат незабавни допълнителни действия с бърз и мащабен ефект върху заетостта в краткосрочен и средносрочен план. Следва да бъдат преразгледани всички административни и регулативни пречки, възпиращи бързата реализация на един основен пакет от крупни национални проекти с частно участие и финансиране, смятат от БСК и предлагат:

1. Спешно да стартира работата по идентифицирането на големи национални проекти за незабавно концесиониране и публично-частни партньорства. При липса или забавено държавно и европейско финансиране съответните обекти да бъдат концесионирани при ускоряване на предварителната готовност (техническо и строително проектиране, отчуждителни процедури, разрешителни, ОВОС и др.) и при наличие на интерес от частни инвеститори и финансиращи институции, вкл.:
 
- Национална  програма за ускорена газификация  за бита и индустрията;
- Национална програма за саниране на жилищни и обществени сгради;
- Електронно  правителство;
- Възстановяване и развитие на напоителната система и на хидроенергийното строителство (програма за 20 незавършени язовира);
- Концесиониране на пристанище Лом и рехабилитация на ж.п. линията Лом Солун за гарантиране трафика от Солун през Лом за страните от ЕС
- Изграждане на хидрокаскада на р. Дунав при Никопол - Търну Мъгуреле и Силистра – Калъраш за гарантиране на навигацията и пътните връзки, проектиране и строителство на нови мостове на р. Дунав при Оряхово-Бекет и при необходимост на Силистра-Калъраш;
- Магистралите участъци от “Струма”, “Хемус”, “Черно море”, “Русе-Ст.Загора-Кърджали”, Северна околовръстна дъга на София, София-Калотина,
Връзките между магистралите “Струма” и “Тракия”, и “Тракия” и “Хемус”
- Транспортни тунели при Шипка, Петрохан, Троян-Кърнаре;
- Изграждане на магистрала (Одрин) – Лесово – Ямбол – Шумен – Силистра за гарантиране на алтернатива за гарантиране на трафика от Близкия Изток към Европа.
- Изграждане на магистрален участък София – Банкя – Брезник (връзка с магистрала Белград - Скопие) за едновременна автовръзка с Белград и Скопие
- Газопровод Турция-България, Гърция - България;
Ro-La терминал Турция - р. Дунав;
- Възстановяване на проектните скорости в жп-мрежата по коридори 4, 8, 9 и 10 и високоскоростни жп-линии, двупътна жп-линия за смесено движение (пътнически и товарни влакове) с повишени скорости на движение Видин – София – Кулата;
- Реконструкция и модернизация на жп-линията София – Пловдив – Бургас;
- Транспортна връзка между Аерогара София (терминал 2) и Централна жп-гара
- Развитие на транспортните (жп и пътни) връзки между Русе и Варна
Автоматизирана GPS-система за управление на вагонния парк. 

2. Да  се предприемат мерки  за привличане на свеж финансов ресурс, вкл. чрез:

- Продажба на емисии по Протокола от Киото;
- Продажба на държавното участие в „Марица Изток”, „Белене”, електроразпределителните дружества и др.
 
3. Да  се ускорят всички видове плащания на държавата и общините към бизнеса  (ДДС, акцизи, обществени поръчки, средства по европейските проекти и програми и други.
 
4. Активна политика за възстановяване на селското стопанство, вкл. комасация на земята;
 
5. Трансформация на военнопромишления  комплекс.
 
Стопанската камара предлага още в спешен порядък да бъде подготвен списък с потенциални  проекти за концесиониране, който  да бъде публично оповестен и незабавно  обсъден с представители на заинтересованите инвеститори. При възприемане на настоящото предложение БСК е готова да създаде необходимата организация и съдействие от страна на съответните браншови организации.