Комисията за финансов надзор днес потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от „Доверие-Брико” АД.

Емисията е в размер на 18млн. евро, разпределени в 18 хил. броя обикновени, необезпечени облигации с номинална стойност 1000 евро всяка.

Лихвеният купон е в размер на 7.50% на годишна база за първите три години и 8% на годишна база за годините от четвърта до седма включително. Периодът на лихвено плащане е шестмесечен, а срокът на облигационния заем – 84 месеца.

Датата на издаване е 15 декември 2006 г. и дата на падеж – 15 декември 2013 г.

Целта на емисията облигации на Доверие-Брико, собственик на веригата магазини „Мосю Бриколаж” в България, е финансиране на инвестиционни проекти на дружеството. Облигационната емисия включва кол-опция за обратно изкупуване на облигациите след третата година.