Комисията за финансов надзор издаде лиценз на Агроенерджи АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел - набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства в недвижими имоти.

Потвърди проспект за публично предлагане на 18 млн. броя обикновени акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност 1.10 лев всяка. Те ще бъдат издадени от Агроенерджи АДСИЦ, в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството.

Учредители на дружеството са Вентчър Екуити България ЕООД с 65% от капитала, институционалният инвеститор договорен фонд Алфа Индекс Имоти чрез УД Алфа Асет Мениджмънт ЕАД с 30%, Юлиан Белев и Николай Добрилов с по 2.5% всеки. В Съветс на директорите влизат Светослав Божилов, председател, Данаил Каменов, зам.-председател и Паулина Халачева, изпълнителен директор.

Агроенерджи АДСИЦ ще бъде специализирано в инвестициите в земеделска земя. То е част от групата на Вентчър Екуити България ЕООД, дружество, което е насочило инвестициите си към два основни сектора – земеделие и възобновяеми енергийни източници.

Надзорът издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на Нюуей Асет Мениджмънт АД. Учредители на управляващото дружество са шест физически лица, като основните акционери са Пламен Ненков с 80 % от капитала и Христо Тодоров Станев с 9.2%.