Комисията за финансов надзор / КФН /издаде лиценз на Лев Инвест АДСИЦ и на Турин имоти АДСИЦ за извършване на дейност като дружества със специална инвестиционна цел.

Първото дружество ще инвестира набраните средства във вземания / секюритизация на вземания /. Надзорът е потвърдил проспекта за публично предлагане на 150 хил. броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев. Те ще бъдат издадени от Лев Инвест АДСИЦ в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството.

Учредители на дружеството са ЗПК Лев инс с 30 % от капитала и Дженерал Лизинг АД с 70% от капитала.

В състава на Съвета на директорите влизат Николай Начев, изпълнителен директор и председател на СД, Георги Йорданов, член на СД и Севдалина Чендова, зам.-председател на СД.

Турин имоти АДСИЦ ще инвестира набраните средства в покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за утравление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им / секюритизация на недвижими имоти /.

КФН потвърди проспект за публично предлагане на 150 хил. лева, разпределини в 1същия брой обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев, които също ще бъдат издадени в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството.

Учредители на дружеството са Елди АД с 50 % от капитала, Елана високодоходен фонд АД с 30% от капитала, Лукан Луканов с 15% и Димитър Луканов с 5 % от капитала.

В състава на Съвета на директорите влизат Лукан Луканов, изпълнителен директор и председател на СД, Венцислав Стоев, зам.-председател на СД и Йордан Николов, член на СД.

Сред инвестиционните намерения на емитента е придобиване на земеделска земя, като този актив ще заеме най-голям дял в портфейла му. Основната цел при инвестиране в този род имоти е свързана с промяна на предназначението на земеделската земя и превърщането на имотите в урегулирани с възможност за застрояване и изграждане на обекти с различно целево предназначение.